Privacyverklaring

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde, gevestigd aan de Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld. De voorzitter is binnen onze organisatie de functionaris gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om met u te kunnen communiceren over onze producten (ritten) en over de betalingen van die producten en het lidmaatschap. Het betreft hier alle gegevens die u ons heeft aangeleverd bij de inschrijving voor de wijkbus. Uw gegevens worden niet opgeslagen in de omgeving van de website wbgij.nl.

Van onze leden vragen wij geen pasfoto’s, identificatiebewijzen of BSN-nummers. Van onze vrijwilligers vragen wij een identificatiebewijs en een VOG-verklaring. Uiteraard hebben wij van onze chauffeurs een kopie van hun rijbewijs. Al deze documenten worden bewaard in het archief dat wordt beheerd door de secretaris.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor de planning van door u aangevraagde ritten.

In geval van calamiteiten.

Om u te kunnen informeren over wijzigingen in de planning.

Om u te kunnen informeren over onze diensten en producten, zoals bijvoorbeeld uitstapjes, prijswijzigingen en bereikbaarheid kantoor.

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons werk naar behoren te doen.

Voor het afhandelen van betalingen van ritten en de kosten van het lidmaatschap.

Voor het doen van onderzoeken.

Grondslag

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang, namelijk ‘Het bieden van aangepaste vervoersmogelijkheden aan 55-plussers en minder validen die vervoerd worden om hun activiteiten te kunnen verrichten welke nodig zijn om (nog) zelfstandig te kunnen blijven functioneren en voor het onderhouden van sociale contacten’.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij er voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u de volgende rechten:

Recht op inzage. Dat is het recht om uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling. Dat is uw recht om persoonsgegevens te kunnen wijzigen.

Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dat is het recht om minder gegevens te laten verwerken, bijvoorbeeld het wel of niet vertrekken van een e-mailadres.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van bovenstaande rechten neemt u contact op met de voorzitter van de vereniging.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren wij de gegevens nog twee jaar. De namen van de vrijwilligers komen na beëindiging van hun werkzaamheden in het archief.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Alleen de administratieve krachten en de bestuursleden (lijst met namen van deze personen alleen bij de voorzitter bekend) hebben toegang tot uw gegevens. Onze computers worden beschermd middels wachtwoorden en door Eset Internet Security. Ons internet wordt beveiligd door KPN Veilig (F-Secure). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens en communicatie

Uw persoonsgegevens worden in communicatieve zin uitsluitend gebruik bij het versturen van brieven.

Grondslag

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde verwerkt die gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan de jaarlijkse ledenbrief en de inning van de contributie. Bij alle onderstaande communicatiemiddelen worden geen persoonlijke gegevens verstrekt en worden foto’s (behalve groepsfoto’s) uitsluitend gepubliceerd na toestemming van de betrokkene:

E-mail

Als leden aangeven geen e-mails van onze vereniging te willen ontvangen dan wordt aan dat verzoek voldaan.

Nieuwsbrief

Deze verschijnt 3 of 4 keer per jaar. Daarin worden geen persoonlijke gegevens vermeld, tenzij met toestemming van de betrokkene. Dit geldt ook voor persoonlijke foto’s.

Website

Op de website staan geen en wordt niet verwezen naar persoonsgegevens. Die worden alleen gepubliceerd met toestemming van de betrokkene. Dat geldt ook voor persoonlijke foto’s. De website maakt geen gebruik van zogenaamde cookies.

Organisatorische maatregelen

De Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde heeft met betrekking tot deze verklaring de volgende maatregelen genomen:

De voorzitter is coördinator persoonsgegevens.

Het Bestuur evalueert deze verklaring jaarlijks.

De leden en de vrijwilligers worden door middel van een brief en middels de website op de hoogte gebracht van het privacybeleid van de vereniging.

Binnen de wijkbusorganisatie geldt de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afzonderlijke ruimte.

Binnen de wijkbusorganisatie is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens, dat deze elk halfjaar worden gewijzigd.


Opgemaakt door het bestuur van de Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde, omdat per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.